Algemene betalingsvoorwaarden 

  • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten. Patïenten c.q. hun wettelijke vertegenwoordigers verklaren zich bekend met en accepteren deze betalingsvoorwaarden door enkel feit van het zich onder behandeling stellen danwel het maken van een afspraak, de eerste afspraak daarbij uitgezonderd. 
  • De kosten van de behandeling van minderjarigen die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij schriftelijk met hun wettelijke vertegenwoordigers is overeengekomen dat deze de kosten voldoen. 
  • De mondhygiënist berekent de kosten van behandeling ingevolge het uurtarief, zoals dit door de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) is vastgesteld. 
  • Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de mondhygiënist zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De mondhygiënist hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (O - 100) van de voorgenomen behandeling. 
  • Voorafgaand aan iedere uitgebreide en / of ingrijpende behandeling kan de patiënt schriftelijk geïnformeerd worden over het begrote mondhygiënistenhonorarium. Bijzondere omstandigheden en prijswijzigingen voorbehouden, kan van dit totaalbedrag worden afgeweken tot maximaal 15 %; bij wijziging van het behandelingsplan, of onvoorziene complicaties tijdens de behandeling informeert de mondhygiënist de patiënt schriftelijk. 
  • Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient men binnen 8 dagen na declaratiedatum schriftelijk tot de mondhygiënist te richten. Terugbezorging van door de mondhygiënist geplaatste werkstukken laat de verplichting tot betaling onverlet. 
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt wenst te klagen bij de NVM of elders over tarief en / of behandeling. De mondhygiënist wordt per omgaande op de hoogte gesteld. 
  • Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te geschieden. 
  • Bij betalingsachterstand is de mondhygiënist gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling. 
  • Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen, komen ten laste van de patiënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer.
IBAN: NL61 ABN A 0865 5368 64